فرایند برون سپاری

فرایند برون سپاری

۱-ارائه راهکار

۲-تیم سازی و اجرا

۳-گزارش دهی

۴-پایش