کلاس آموزشی

با حضور جناب آقای شریف پور، معاونت اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) و جناب آقای نوربخش مدیریت طرح ایتام شهرستان شهرکرد