۸ مزیت اصلی برون سپاری

8 مزیت اصلی برون سپاری

۸ مزیت اصلی برون سپاری

۴۴ درصد کاهش هزینه های شرکت

۳۴ درصد دسترسی به منابع خارج از شرکت

۳۱ درصد آزاد سازی منابع داخلی شرکت

۲۸ درصد تمرکز بیشتر رو اهداف اصلی

۳۱ درصد سرعت بخشیدن به سازماندهی مجدد

۱۵ درصد صرفه جویی در زمان و تسریع پروژه ها

۱۵ درصد بهره مندی از دانش متخصصین

۹ درصد کاهش زمان تحویل خدمات به کاربر نهایی