شادی را به قلب کودکان هدیه کنیم

شادی را به قلب کودکان هدیه کنیم

شادی را به قلب کودکان هدیه کنیم.
مرکز تماس تلما کارگزار رسمی طرح اکرام ایتام کمیته امداد امام خمینی ، از تمامی مردم خیر ایران دعوت می کند تا با شرکت در این طرح خیرخواهانه حامی و والدین معنوی این کودکان باشیم.