راهکار دورکاری مرکز تماس تلما

راهکار دورکاری مرکز تماس تلما

دفتر کار خود رامجازی کنید !
در این شرایط که باید فعالیت های کاری به صورت از راه دور انجام شود مرکز تماس تلما در کنار شماست :
📑📈📉📊📋🗒🗓📇👨‍💻👩‍💻✍👏👌💬🎯
✔ اطلاع از فرآیندهای درون و برون سازمانی شرکت شما
✔آنالیز ساختار و چارت سازمانی
✔پیاده سازی فرایند ها در قالب نرم افزار . ( به هر کارمند پنلی اختصاص داده می شود که وظایف او در آن تعریف شده تا کارهای خود از قبیل تکمیل فرم ها ، ارسال گزارش کار و آمارها ، درخواست مرخصی و ‌.‌‌‌.. را به صورت غیر حضوری انجام دهد )
✔با برون سپاری فعالیت ها تیمی با تجربه و متخصص در دفتر کار مجازی مرکز تماس تلما فعالیت های شما از قبیل ارایه خدمات ، فروش ، پشتیبانی و …را با توجه به نیاز شما در قالب تماس ، پنل پیامکی ، سایت و… پیگیری خواهد کرد .
✔در بازه های زمانی مشخص روند کار با شاخص های کیفیت تحلیل شده و گزارشات مربوطه به کارفرما ارائه می شود .
✔تصمیمات جدید با توجه به نتایج تحلیل اتخاذ می گردد.