شادی را به قلب کودکان هدیه کنیم

شادی را به قلب کودکان هدیه کنیم.
مرکز تماس تلما کارگزار رسمی طرح اکرام ایتام کمیته امداد امام خمینی ، از تمامی مردم خیر ایران دعوت می کند تا با شرکت در این طرح خیرخواهانه حامی و والدین معنوی این کودکان باشیم.