فرایند درخواست و پاسخ

پس از هربار اجرای فرایند درخواست و پاسخ، ممکن است یادگیری های جدیدی به عنوان ورودی وارد پایگاه دانش مرکز تماس شود که با استفاده از آنها می توان در اجرای جدید فرایند، سطح خدمات به مشتری را نسبت به دفعات قبل بهبود داد.