عیدی برای همه

امیرالمومنین(ع): هر کس دلی را شاد کند خداوند از آن شادی، لطفی برای او قرار دهد که به هنگام مصیبت چون آب زلالی بر او باریدن گرفته و تلخی مصیبت را بزداید.
.
با مشارکت در طرح اکرام ایتام و  طرح محسنین شادی را سهم تمام سفره های هفت سین کنیم . .