در وضعیت بحرانی حاضر به فکر دستهای خالی باشیم #کرونا

کنار هم کرونا را شکست میدهیم