جذب حامی حقیقی و حقوقی

امضا تفاهم نامه مرکز تماس تلما و کمیته امداد امام خمینی(ره) در زمینه جذب حامی حقیقی و حقوقی